KURZ POÉZIE Z-F

Na tejto podstránke nájde rodič a dospelý záujemca o štúdium systému z-f aktuálne informácie o termínoch konania kurzov poézie a ich obsahu. Kurz poézie je forma propagačnej činnosti systému z-f. Vhodný pre mládež a dospelých.

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Kurz poézie z-f vypracoval autor systému z-f (ZAMI). Obsahuje 14 samostatných kurzov (8-týždňových). Určený je študentom systému z-f vekovej kategórie mládež a dospelí, ale aj širokej verejnosti. Absolvent kurzu poézie získa prehľad o základných pravidlách poézie a vytvárania veršovaných básničiek.

POSLANIE

Poslaním kurzu poézie z-f nie je „vyškolenie básnika“. Skutočného básnika z ľudského jednotlivca žiadny kurz poézie neurobí. Básnikom sa treba „narodiť“. Človek musí mať vhodné vrodené schopnosti a talent. Básnik je jedinečný „samorast“, ktorý tvorí zo svojho „vnútra“.

Poslaním kurzu poézie z-f je podporiť jednotlivca v jeho tvorivom myslení. Poézia je nástroj na vyjadrenie myšlienok tvorivým spôsobom vo forme veršovanej básničky.

POKYNY PRE ZAČIATOČNÍKA

Na kurz poézie z-f sa môže prihlásiť ľubovoľný záujemca. Nevyžadujú sa žiadne znalosti alebo skúsenosti s vytváraním básničiek. Praktické úlohy sú jednoduché, postupné krok za krokom a vždy je priložený vzor, podľa ktorého treba postupovať. Každý kurz sa venuje jednej téme.

V pokynoch pre začiatočníka sa nachádza stručný popis 14 kurzov poézie z-f a informácie k prvému kurzu poézie z-f s názvom „T_1“. Priložený je aj aktuálny cenník.

PRVÝ KURZ

Kurz poézie z-f začína prvým kurzom, ktorý má názov „T_1“. Písmeno „T“ znamená „trochej“ a číslo „1“ znamená, že je to prvý kurz (z dvoch, ktoré sú venované trocheju). S prvým kurzom poézie z-f je vhodné začať v januári alebo v októbri príslušného roka. Bližšie informácie sú v pokynoch pre začiatočníka.

VYUŽITIE

Kurz poézie z-f využije absolvent v prvom rade pre vlastnú potrebu. Pre rozvoj vlastnej osobnosti. Poézia zušľachťuje človeka. Stáva sa citlivejším, jemnejším, harmonickejším. Absolvent kurzu poézie z-f môže vytvárať básničky pre vlastné potešenie a má možnosť publikovať svoje básničky v časopise z-f „1TLIVEC“. V prípade záujmu sa môže stať lektorom kurzu poézie z-f.

ČASOPIS 1TLIVEC

Absolvent kurzu poézie z-f má možnosť publikovať svoje básničky v časopise z-f „1TLIVEC“. V každom čísle časopisu z-f „1TLIVEC“ sa nachádza rubrika „ŠšTVORILKA“, ktorá obsahuje podrubriku „Básnička“.

Jednotlivé čísla časopisu z-f „1TLIVEC“ aktuálneho ročníka sú k dispozícii v archíve časopisu z-f.

RÁDIO ZAMIFI

Naše internetové rádio z-f s názvom „ZAMIFI“ pripravuje a vysiela pravidelné relácie o poézii.

 
KURZ POÉZIE Z-F
Názov aktivity Webová stránka
POKYNY PRE ZAČIATOČNÍKA o t v o r i ť súbor excel .xls
ČASOPIS 1TLIVEC o t v o r i ť v novom okne
RÁDIO ZAMIFI o t v o r i ť v novom okne
CENNÍK o t v o r i ť v novom okne
PLÁN ČINNOSTI o t v o r i ť v novom okne
KONTAKT NA INFORMÁCIE info@zamifi.eu